Filtr żwirowo- trzcinowy:

Mając na uwadze fakt, że celem pracy oczyszczalni ścieków jest ochrona odbiornika ścieków oczyszczonych przed jego zanieczyszczeniem - utrzymanie danej klasy jej czystości - wprowadzono dwa dodatkowe stopnie doczyszczania oczyszczonych ścieków:

  • 1 stopień - obejmuje skierowanie oczyszczonych ścieków z ciągu technologicznego oczyszczalni do      oczyszczalni żwirowo-hydrofitowej, usytuowanej na terenie oczyszczalni.
  • 2 stopień - skierowanie oczyszczonych ścieków z filtra żwirowo-hydrofitowego do 3 stawów.

Dotychczasowe analizy ścieków wykazały dobre efekty doczyszczania ścieków na filtrze żwirowo - roślinnym.
Oczyszczalnie hydrofitowe, czy jak w przepadku oczyszczalni Żarnowiec, żwirowo - trzcinowej, wykorzystują w procesie oczyszczania ścieków roślinność makrofitową.
W oczyszczalni Żarnowiec wykorzystano trzcinę pospolitą. Oczyszczanie ścieków jest wynikiem procesów fizykochemicznych zachodzących w podłożu, działalności roślin oraz aktywności specyficznej mikroflory zasiedlającej glebę i układ korzeniowy roślin. Dodatkowo proces oczyszczania wspomaga rozwijająca się rzęsa.
Teoretycznie sprawność filtru żwirowo-roślinnego jest różna zależnie od pory roku - okres największej efektywności doczyszczania to lato i jesień, natomiast w pozostałych okresach sprawność złoża spada, a najniższa jest w okresie wiosny.