Oczyszczalnia ścieków w Kłaninie jest eksploatowana od 2006r. Położona jest około 350m na północ od drogi Krokowa-Puck.
Oczyszczalnia została zaprojektowana dla oczyszczalnia ścieków z miejscowości:
Kłanino, Parszkowo, Połchówko,Sulicice, Świecino,Ścieki dopływają do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 491,30 m3/d.

Do oczyszczalni wybudowano kolektor tłoczny ścieków z oczyszczalni w Krokowej, którym dopływają ścieki z tej oczyszczalni.

Oczyszczalnia składa się z :
 • Komory rozprężnej
 • Przepompowni wewnętrznej
 • Pompowni części pływających
 • Stacji mechanicznego oczyszczania ścieków
  • Kraty
  • Piaskownika
 • Komory rozdziału
 • Reaktora biologicznego
  • Komory denitryfikacji
  • Komory nitryfikacji
  • Osadników wtórnych
 • Pompowni recyrkulacyjnej
 • Stanowiska dmuchaw
 • Stanowiska dozowania PIX-u
 • Stacji filtracji odpływu z pompownia ścieków oczyszczonych
 • Komory pomiarowej ścieków oczyszczonych
 • Zbiornika osadu
 • Stacji odwadniania i higienizacji osadu
 • Systemu automatyki i pomiarów


Oczyszczalnia w Kłaninie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego.


Odwodnienie osadu nadmiernego następuje na prasie taśmowej. Następnie osad jest mieszany z wapnem palonym CaO w celu chemicznej stabilizacji i higienizacji (zabicie chorobotwórczych bakterii i pasożytów zawartych w osadzie). Ostatecznie osad po higienizacji ma 30-40% s.m.

Osad ustabilizowany i higienizowany po przeprowadzeniu stosownych badań jest wykorzystywany rolniczo. Ścieki odprowadzane są po oczyszczeniu poprzez kanał zrzutowy do rzeki Czarna Wda, która uchodzi do Morza Bałtyckiego.