DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdansk, dnia 5 pazdziernika 2021 r.
Poz. 3547
UCHWAŁA NR XL/399/2021
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Krokowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą
urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Krokowa.
2. Niniejszy regulamin dotyczy terenu całej Gminy Krokowa i obowiązuje jej wszystkich mieszkańców
oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na tym terenie.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r.poz. 2028 z późn. zm.).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODYI
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy wodę przeznaczoną do spożycia o stabilnej jakości, odpowiadającej surowym wymaganiom sanitarnym, charakteryzującą się dodatkowo cechami: wody niskozmineralizowanej, słabo zasadowej, średnio twardej i słabo zasolonej.
2) dostarczana ilość wody nie może być mniejsza niż 0,1 m³ na dobę,
3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzanych przez odbiorcę usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³ na dobę,
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków.
3) Odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między Przedsiębiorstwem, a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa § 6 niniejszego
Regulaminu, Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
4. Dopuszcza się możliwość dostawy wody w systemie przedpłatowym. Warunki dostawy określi Przedsiębiorstwo w umowie zawartej z Odbiorcą.
§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Przedsiębiorstwem powinien w szczególności określać:
1) imię, nazwisko (lub nazwę), adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa, czy też posiada własne ujęcie wody,
4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).
§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto :
1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy,
2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 8. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalonej w umowie.
2. Ilość bezzwrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa Przedsiębiorstwo w Umowie.
4. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Przedsiębiorstwa, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.
2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub
wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 10. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Elementy wniosku o wydanie warunków przyłączenia i załączniki określa ustawa.
3. Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
4. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 3, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
5. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości do sieci są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
6. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
3) wymogi dotyczące budowy przyłączy,
4) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualnie miejsca zainstalowania urządzenia
pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
5) dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych,
6) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i zakres uzgodnień,
7) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 11. 1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany zapewnia sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art.. 29a ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) przez osobę mającą stosowne uprawnienia budowlane.
2. Plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 1 , wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi, które zajmuje pisemne stanowisko w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego złożenia.
3. Plan sytuacyjny zawiera:
1) część tekstową: opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru wodomierza, sposobu odprowadzania wód deszczowych z nieruchomości;
2) część rysunkową: profile przyłączy, sieci, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego.
Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 12. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci może nastąpić, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych:
a.przyłącza wodociągowe:
- wykonać z rur PE HD o średnicy od 32 mm do 63 mm,
- w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,
- uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, b.przyłącza kanalizacyjne:
- wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm
- przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.
3. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:
- zaprojektować przyłącza najkrótszą trasą;
- posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 2 %;
- zapewnić dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU,PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO –
KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 13. 1. Wykonanie przyłącza podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją techniczną i warunkami przyłączenia, w tym
kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie,
2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub studni wodomierzowej,
3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym,
4) wykonania studni kanalizacyjnej na przyłączu kanalizacyjnym,
2. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 14. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin Przedsiębiorstwo jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody Przedsiębiorstwo poinformuje odbiorców usług.
6. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności na swojej stronie internetowej.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY
ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH
W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 15. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§ 16. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (via email, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu w inny sposób. W sprawach skomplikowanych lub wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.
§ 17. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące taryfy;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ,ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Krokowa;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 18. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa są jednostki biorące udział w akcji gaśniczej.
2. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe odbywa się w następujący sposób:
1) pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych,
2) w przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody, 3) ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych lub telefonicznych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.
3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.
4. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.
5. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są na podstawie deklaracji Straży Pożarnej w umownie ustalonych okresach.
Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 20. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała NR LVI/499/2018 RADY GMINY KROKOWA z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Krzebietke