KROKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP.Z O.O.  w ŻARNOWCU

informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.173.57.2021/D.DW z dnia 27 maja 2021r. zatwierdza się na okres od 11.06.2021r. do 10.06.2024r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pełny tekst - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: 

Taryfy 2021.pdf

 

Tabela 1. Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

 1.

Gospodarstwa domowe

Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców:

·        właściciele domów jednorodzinnych,

·        właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych,

·        właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych.

 2.

Pozostali odbiorcy

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę w procesie produkcyjnym lub technologicznym lub do celów socjalno-bytowych. Odbiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej wykorzystujących wodę do celów innych niż socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników lub na podstawie przeciętnych norm zużycia.

 

Grupa

Rodzaj opłaty

Cena za 1m³ wody

Jednostki miary

1 – 12 m-cy

13 – 24 m-cy

25 – 36 m-cy

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gospodarstwa domowe

3,07

3,31

3,21

3,47

3,27

3,53

zł/m3

2

Pozostali odbiorcy

3,13

3,38

3,27

3,53

3,33

3,59

zł/m3

 

Tabela 2. Grupa odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

1.

Wszyscy odbiorcy

Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub norm zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

 

Grupa

Rodzaj opłaty

Cena za 1m³ ścieków

Jednostki miary

1 – 12 m-cy

13 – 24 m-cy

25 – 36 m-cy

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Cena za odprowadzone ścieki

8,98

9,70

9,16

9,89

9,48

10,24

zł/m3

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące taryf można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr tel. (58) 6735712

Pełny tekst Taryf dostępny jest na stronie www.kpkzarnowiec.pl  w artykule: "Taryfy i tabela cen Gmina Krokowa" i na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki.