Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

  • zawartej w dniu 01.04.2012r. umowy pomiędzy Gminą Krokowa a Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. zs. w Żarnowcu w sprawie dzierżawy infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz własnej infrastruktury
  • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Krokowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/403/2006 Rady Gminy Krokowa z dnia 13.01.2006r.
  • decyzji - zezwolenia GOOŚ.703.2.2013.IT Wójta Gminy z dnia 16.12.2013r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:


  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z)
  • gospodarka ściekami (PKD 37.00.Z)
Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą:

  • budowę i remonty infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (PKD 42.21.Z)
  • transport pojazdami specjalizowanymi (PKD 49.51.Z)
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
  • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
  • zimowe utrzymanie dróg (PKD 81.29.2)
Spółka świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę z 12 ujęć głębinowych oraz oczyszczania ścieków w 4 oczyszczalniach.
 
Z usług wodociągowych korzysta ok. 3 500 usługobiorców, w tym ok. 750 sezonowych, a z usług kanalizacyjnych ok. 3 500 usługobiorców, w tym ok. 680 sezonowych oraz z gminy Puck 540.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi na terenie gm. Krokowa, w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków następującą infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną:

Zaopatrzenie w wodę:

1. ujęcia wody -
2. studnie głębinowe -
3. przepompownie wody -
4. sieć wodociągowa -
5. przyłącza wodociągowe -


szt. 12
szt. 25
szt. 5
km 168
km 40
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
1. oczyszczalnie ścieków -
2. przepompownie sieciowe tłoczne
3. przepompownie próżniowo-tłoczne
4. tłocznie ścieków
4. przepompownie przydomowe
5. podciśnieniowe studnie "Roediger"
6. sieć kanalizacyjna sanitarna
7. przyłącza kanalizacyjne
szt. 4
szt. 59
szt. 3
szt.1
szt. 44
szt. 610
km 164
km 41

Ponadto Spółka odbiera ścieki z gm. Puck, z miejscowości Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia infrastrukturą ks. tj. przepompownie tłoczne ścieków - szt. 10 i sieć ks. ok. 31 km.