w sprawie zasad wydawania warunków technicznych i dokonywania uzgodnień dokumentacji technicznej.
 
K.P.K. Sp. z o.o. informuje, iż warunki techniczne zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Krokowa, GOOŚ.7032.2013 z dnia 16.12.2013 r. ws. prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydawane są wyłącznie dla nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego lub posiadających decyzję o warunkach zabudowy.
 
Warunki techniczne przyłączenia
 
Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wydawane są na podstawie pisemnego wniosku składanego w siedzibie Spółki.

Zlecenie wydania warunków technicznych powinno zawierać:
  • 1. Wypełniony i podpisany wniosek, z podaniem niezbędnych danych.
  • 2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500.
  • 3. Oświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Warunki techniczne określają:

  • 1. Punkt i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej.
  • 2. Wymagania Spółki w zakresie technicznych rozwiązań wykonania: przyłączy, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej.
  • 3. Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego.
  • 4. Potrzebę zgłaszania rozpoczęcia robot i dokonanie ich odbioru.
Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunki techniczne ważne są przez okres 2-ch lat od dnia ich wydania.

Wszelkie zmiany w zakresie, o których mowa powyżej wymagają wydania nowych warunków technicznych przyłączenia lub zmiany dotychczasowych.

Uzgodnienia dokumentacji

Na podstawie wydanych warunków technicznych Inwestor zleca opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej, która uzgadniana jest w Spółce.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczy:

  • 1. Zgodności opracowanej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi.
  • 2. Zgodności zawartych w niej rozwiązań projektowych z wymaganiami Spółki, obowiązującymi przepisami                  i zasadami wiedzy technicznej.
Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest ważne przez okres 2 lat od dnia uzgodnienia.
Przedłużenie ważności warunków technicznych i inne uzgodnienia

Przedłużenie ważności wydanych warunków technicznych przyłączenia i uzgodnień projektów odbywa się
w trybie ich wydania zgodnie z pkt. 1 i 2.